Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Formy wsparcia

Formy wsparcia

Konsultacja

cykl 2 do 3 spotkań, w czasie których zebrany zostaje wywiad, rozpoznana problematyka oraz określona adekwatna forma pomocy (psychoterapia, krótko bądź długoterminowa, indywidualna bądź grupowa; konsultacja psychiatryczna). Spotkanie trwa 50 min.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

cykl 15 do 20 spotkań, których celem jest przyjrzenie się problemowi zgłaszanemu przez Klienta i pomoc w jego rozwiązaniu poprzez lepsze zrozumienie trudności, uświadomienie sobie własnego wpływu na daną sytuację oraz zwiększenia dostępu do własnych zasobów potrzebnych do jego rozwiązania. Sesja terapeutyczna trwa 50 min.

Psychoterapia indywidualna  długoterminowa

cykl regularnych cotygodniowych spotkań, trwających przez dłuższy okres czasu i mających na celu poszerzenie samoświadomości Klienta poprzez:

– lepsze rozumienie własnych emocji (lęków, napięć, frustracji, smutku, złości) i myśli,

– dostęp do swoich potrzeb

– rozpoznanie własnych schematów postępowania, a co za tym idzie przyczyn doświadczanych problemów.

Lepsze rozumienie siebie umożliwia bardziej świadome wpływanie na własne życie i dokonywanie satysfakcjonujących wyborów. Sesja terapeutyczna trwa 50 min.

Psychoterapia par

Praca z parami (małżeństwami, parami nieformalnymi) jest działaniem ukierunkowanym na wzajemne interakcje pomiędzy partnerami (a nie na ich indywidualne problemy).

Praca z parami może przyjąć formę działania w sytuacji kryzysowej lub psychoterapii par. Pierwsze spotkanie to konsultacja w trakcie której podejmowana jest decyzja o dalszej współpracy, o tym jaką przybierze ona formę i jak często będą odbywać się spotkania (co tydzień 50 min lub co dwa tygodnie na sesjach 90 min).

Korzyścią jaką daje praca w parze to lepsze zrozumienie potrzeb swoich i partnera oraz zastąpienie wyuczonych, niesłużących sposobów bycia razem i komunikacji – takimi które wspierają i zbliżają obie strony.

Partnerzy pracując z terapeutą zdobywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, tak aby w przyszłości umieli pokonywać je sami.

Warunkiem pracy jest chęć pracy ze strony każdego z partnerów oraz brak stosowania przemocy fizycznej przez któregoś z nich.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

oferta skierowana do osób w wieku od 14 roku życia i starszych. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji młodej osoby z jej rodzicem/rodzicami (nie jest to konieczne w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia). Sesja trwa 50 min.

Po wsparcie zapraszamy osoby, które:

– doświadczają trudności w relacjach z równieśnikami (np. z powodu nadmiernej nieśmiałości, lęku przed oceną, czy przemocy rówieśniczej)

– mają poczucie niedopasowania do reszty

– zadają sobie pytania kim są i kim chcą być w przyszłości

– doświadczają nagłych wybuchów emocji (np. złości, czy smutku)

– nie mogą porozumieć się z rodzicami, nauczycielami

– cierpią z powodu zaburzeń snu

– towarzyszy im lęk i napięcie

– itd.

Czym jest relacja terapeutyczna?

Czym jest psychoterapia Gestalt, jakie są jej cele?

Psychoterapia Gestalt jest  jednym ze współczesnych nurtów psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, w której główną rolę odgrywa relacja terapeutyczna. W jej ramach, w warunkach  „tu i teraz” gabinetu terapeutycznego może dojść do doświadczenia przez Klienta swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wraz z towarzyszącymi tym doświadczeniom emocjami, myślami i zachowaniem.

 Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości Klienta na temat siebie i związku z otaczającym go światem – innymi ludźmi oraz środowiskiem. „Droga w głąb siebie” pozwala Klientowi docierać do swoich autentycznych potrzeb i  dokonywać świadomych i satysfakcjonujących  wyborów.

To, w jaki sposób Klient wchodzi w relacje z innymi, komunikuje się, jakich mechanizmów obronnych używa odtwarza się w relacji terapeutycznej. W gabinecie terapeutycznym Klient ma możliwość rozpoznać swoje schematy relacyjne, zobaczyć, gdzie może się blokować, spróbować dokonać korekty i w konsekwencji mieć większy wpływ na relacje w swoim życiu.